Důležitá upozornění

INFORMACE K PLATBĚ ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ pro školní rok 2020/2021

Bankovní účet: 30007–300329684, kód banky: 0600

Variabilní symbol v měsíci září: 9122020

Zákonní zástupci žáků 1. tříd a nově příchozích žáků do školní družiny hradí za období září – prosinec 2020 částku 600,- Kč převodem na bankovní účet školy.

Zákonní zástupci žáků, kteří ŠD v loňském školním roce 2019/2020 navštěvovali a dále navštěvují, uhradí částku 150,-Kč; k této částce jim bude převeden poplatek za období duben – červen 2020, kdy se kvůli Mimořádnému opatření o uzavření škol děti nemohly účastnit zájmového vzdělávání.

Zákonným zástupcům, jejichž děti školní družinu navštěvovali a v letošním školním roce již nenavštěvují, bude poplatek za období duben – červen 2020 vrácen na jimi uvedený účet.