Historie školy

Historie školy

Krok za krokem historií

1774 dobříšská škola působila ve třech místnostech jednopatrového domu č. p. 19
1807 přestavba městské školy, dřevěné budovy č. p. 110
1816 škola rozšířena o další poschodí
1866 opětné rozšíření budovy
1868 zrušen knížecí patronát nad školou
1869 školství plně převzato státem
1879 poprvé školní rada jednala o potřebě postavit novou budovu
1882 zastupitelstvo Dobříše přijalo návrh vést jednání a zakoupit pozemek č. p. 35 pro stavbu
1887 žáci obecné školy rozděleni do samostatné školy dívčí a chlapecké
1895 vyhotoveny plány pro novou budovu
1897 stavební povolení vyřízeno a stavba zahájena

Nová školní budova

1899 čtvrtek 28. 9. slavnost vysvěcení a předání nové školní budovy
1902 od sebe odděleny samostatnou správou a řízení škola chlapecká a škola dívčí
1902 založen tzv. „Polévkový ústav“ při škole
1907 založena tradice „Stromkových slavností“
1909 do školy zaveden vodovod a před školou zřízen bazén s vodotryskem

Škola za 1. světové války

1914 škola jako první v mocnářství zřizuje útulek pro děti v době zaměstnání jejich rodičů
1915 ve dvou místnostech zřízen knížecí lazaret
1916 zřízena jedna třída s polským vyučovacím jazykem
1918 škola uzavřena pro nedostatek paliva

Škola v samostatné Československé republice

1919 byla definitivně 22. 11. oddělena obecná a měšťanská škola
1920 zahájena pravidelná výuka francouzština
1926 první vyučovací hodina trvala 50 minut a každá další 45 minut
1927 škola získala další pozemek, který využívala jako hřiště; zavedena výuka psaní strojem; bazén s vodotryskem byl zasypán a místo bylo osázeno květinami

Škola v době protektorátu

1939 ve dnech 17. 3. – 1. 4. škola obsazena okupačním vojskem
7. 5. zavedena němčina jako povinný předmět
27. 7. nové protektorátní osnovy (otevřeně propagující fašismus)
1940 obsazení školy německým vojskem (výuka v pronajaté sokolovně)
1941 ve dnech 21. – 27. 4. vyučování přerušeno a škola uzavřena, pak jen polodenní režim
1943 až do 1945 působení tzv. „Zemské zimní rolnické školy“

Škola za květnové revoluce 1945 a těsně po ní

1945 obsazena partyzány a ruským vojskem; 29. 11. – 1. 4. dlouhodobé prázdniny
1946 ustanovena 1.4. v každé třídě žákovská samospráva; pořádán „nepovinný“ kurz ruštiny

Škola v době komunismu

1948 politické čistky a prověrky v pedagogických sborech; škola nazvána „pracovní školou“
1949 velká slavnost u příležitosti 50. výročí otevření školy
1950 znovu osazena busta Komenského a Palackého na průčelí budovy (původní byly strženy a zničeny za okupace)
1951 vešel v platnost Nejedlého Zákon o jednotné škole a byly zavedeny žákovské knížky
1953 zahájena rekonstrukce západního křídla, měšťanská škola konstituována jako SVVŠ
1955 dvanáctiletá SVVŠ; povinná účast na spartakiádě
1956 pro „nezájem“ zrušena výuka náboženství
1961 poslední rok existence SVVŠ v této budově
1968 výuka angličtiny a němčiny, skauting, výuka náboženství
1971 postupná generální oprava
1973 dostavba šaten
1976 otevřena školní jídelna

Škola po roce 1989

1989 zrušena pionýrská organizace
1991 konkurzním řízením nově obsazeno místo ředitele (Mgr. Jaroslav Melša), škola samostatným právním subjektem
1996 dokončena přestavba půdních prostor (pracovny jazyků, Vv a hudebna)
1999 modernizace školní jídelny, oslava 100. výročí založení školy

Škola po roce 2000

2001 konkurzním řízením nově obsazeno místo ředitele (Mgr. Jaroslav Motejlek)
2003 vybudován sportovní areál s umělým povrchem
2004 – 2006 nová plastová okna
2006 všechny třídy školy vybaveny novým žákovským nábytkem (žákovské lavice a židle),
2007 zahájena I. etapa opravy vnějšího pláště budovy (fasáda – jižní strana budovy)
- na základní škole zahájena výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem „Brána do života“
- činnost školní družiny se řídí podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu s názvem „Kdo si hraje, nezlobí“.
2008 II. etapa opravy vnějšího pláště budovy
2009 instalace klimatizačních jednotek do nejvíce exponovaných tříd v půdní vestavbě a v učebně ICT
- vybavení V. oddělení školní družiny
2010 rok 111. výročí založení školy (v průběhu roku se konala řada kulturních a společenských akcí)
- zahájen projekt „Já to přece zvládnu!“ spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR
- vybavena nová počítačová učebna pro žáky s SPU a ve dvou učebnách instalovány interaktivní tabule
2011 bylo nainstalováno dalších 5 interaktivních tabulí
- od dubna zahájen projekt EU peníze školám – Inovace školy Dobříš
2012 od září vybavení VI. oddělení školní družiny a nové učebny PC
- v prosinci nainstalovány další dvě interaktivní tabule
- na základě úspěchu v mezinárodním Prime grantu Smart bylo získán hlasovací systém Smart Response
2013 III. etapa opravy vnějšího pláště budovy
- instalace dalších 2 interaktivních tabulí (celkem 12)
- od září 2013 – 100% naplněnost kapacity školy (610 žáků)
2014 dokončení opravy vnějšího pláště budovy
- zpevnění povrchu školní zahrady (v části zámková dlažba)
2015 zateplení vnějšího pláště školní tělocvičny
- instalace nového nákladního výtahu do školní kuchyně
- I. etapa renovace soklů na chodbách v budově ZŠ
2016 oprava vnějšího pláště budovy – průčelí školy
- přípravné práce na stavební projekt – úprava vstupů do školy, výstavba nákladní rampy pro ŠJ
- II. etapa renovace soklů na chodbách v budově ZŠ
2017 – 2018 – stavební projekt - “ 1. Základní škola Dobříš – stavební úpravy, nástavba a přístavba – šatny, varna, učebny“
2019 nová zmodernizovaná pracovna fyziky a chemie včetně chemické laboratoře
- realizace nové podlahy s PUR povrchem v tělocvičně ZŠ
- komplex. rekonstrukce podlah ve vybraných učebnách budovy ZŠ – 1. etapa

2020 rekonstrukce podlah ve vybraných učebnách ZŠ – 2. etapa

2021 III. etapa renovace soklů na chodbách budovy ZŠ – I. patro

2022 IV. etapa renovace soků na chodbách budovy ZŠ – přízemí
 - rekonstrukce vnějšího pláště budovy ZŠ (severní část)
 - dokončení dřevěných obkladů chodeb a šaten v tělocvičně ZŠ
 - rekonstrukce náměstí Komenského

2023 rekonstrukce vnějšího pláště budovy ZŠ (západní část)