Projekty školy

Rozšíření specializované podpory pro žáky a pedagogy

 

ProjektNB

Realizace a aktivity projektu: Rozšíření specializované podpory pro žáky a pedagogy
Trvání projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000818

Projekt byl zahájen v naší škole 1. 9. 2022 a to vytvořením pracovní pozice - sociální pedagog, s pracovním úvazkem 0,5. Další pracovní pozice - školní asistent byla vytvořena od 1. 10. 2022. Obě pozice byly obsazeny kvalifikovanými pracovníky.
Školní asistent se postupně seznámil s provozem školy, s ohroženými žáky a s pedagogy. Začal docházet do první a páté třídy, kde vykonával práce dle své pracovní náplně. Poskytoval formativní zpětnou vazbu žákům, podporoval je při přípravě na školní práci. Zajišťoval přenos informací mezi školou a rodinou a pomáhal v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které vyplývaly z odlišných životních podmínek žáků nebo odlišného kulturního prostředí. Zajišťoval činnosti související s koordinací inkluze ve škole. Žáky podporoval při vlastním stanovování měřitelných a objektivních cílů, které povedou k jejich většímu rozvoji.
Sociální pedagog se postupně seznámil s provozem školy, s ohroženými žáky a s pedagogy. Byl přizván spolupracovat s pedagogy školního poradenského pracoviště. Začal plnit své hlavní úkoly, které vychází ze specifikace pozice. Aktivně začal vytvářet propojení mezi školou a dalšími subjekty - obcí, policií, sociálním odborem, zdravotnickými zařízeními, MAS.
V současné době poskytuje mediaci mezi školou, rodiči a uvedenými institucemi a pomáhá s právními a sociálními otázkami. Poskytuje pedagogům informace týkající se zázemí žáků a problémů, což následně pedagogům pomáhá zvolit vhodný přístup k žákům. Dále se také zaměřuje na včasné odhalení ohrožených žáků (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalitu atd.). Spolupracuje s organizacemi, které se zaměřují na spolupráci s rodinou (MAS Brdy Vltava, ETELA o.p.s., Charita Starý Knín, Obědy pro děti…). Spolupodílí se na preventivní činnosti ve spolupráci se školním metodikem prevence a vytváří vlastní preventivní programy, které budou realizovány od září 2023.