Omluvte své dítě

Omluvte své dítě

Elektronická omluvenka slouží k rychlé informaci třídního učitele, nenahrazuje však písemnou omluvu v žákovské knížce.
Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem neznámých, je zákonný zástupce povinen třídnímu učiteli do 3 dnů sdělit důvod nepřítomnosti:
- po skončení absence je žák povinen neprodleně (tzn. v den příchodu do školy) předložit třídnímu učiteli omluvenku, na které je uveden důvod nepřítomnosti.
- omluvenka je podepsána jeho zákonným zástupcem.

Elektronickou omluvenku odešlete třídnímu učiteli žáka na email-adresu ve tvaru: jmeno.příjmení@zsdobris.cz (seznam adres naleznete zde)